Logo © Konrador
Start  |   Usługi  |   Kompetencje  |   Badania  |   Certyfikaty  |   Kontakt  

Logo SALUBRIS
 • Przeprowadzamy kompleksowe badania środowiska

 • Wykonujemy:
 • Pobieranie próbek i badania wód wodociągowych dla celów spożywczych i technologicznych, w tym przeprowadzanie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody do picia.

 • Pobieranie próbek i badania ścieków komunalnych, przemysłowych, opadowych w celach technologicznych oraz jakościowych.

 • Pobieranie próbek i badania wód podziemnych, powierzchniowych, odcieków, ścieków i gruntów w ramach monitoringu składowisk odpadów oraz monitoringu wokół innych obiektów uciążliwych dla środowiska.

 • Badania biogazu składowiskowego w zakresie metanu, dwutlenku węgla i tlenu

 • Przeprowadzanie badań odpadów, w tym wykonywanie kart charakterystyki oraz tzw. testów zgodności na podstawie badań wymywalności odpadów.

 • Ponadto świadczymy usługi w poniższym zakresie:
 • Projektowanie technologii ochrony i rekultywacji środowiska.

 • Projektowanie technologii procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów i osadów.

 • Badania i oceny oddziaływania obiektów gospodarczych, przemysłowych i inwestycji na środowisko i zdrowie.

 • Badanie zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu (mieszkania, działki itp.).

 • Badanie środowiska w gospodarstwach rolnych, w aspekcie wykorzystania ich pod agroturystykę wraz z określeniem niezbędnych prac dostosowawczych do nowego sposobu użytkowania terenów rolnych.

 • Badania i oceny oddziaływania obiektów przemysłowych i inwestycji (autostrad, składowisk i oczyszczalni w fazie budowy i eksploatacji) na środowisko i zdrowie.

 • Doradztwo, integracja i zarządzanie systemami informatycznymi.


 • Badania oraz pobieranie próbek przez Laboratorium SALUBRIS wykonywane są w oparciu o następujące akty prawne:
 • Badania wody do picia (posiadamy zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu):

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

 • Badania wody na pływalniach:

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016).

 • Badania monitoringowe składowisk odpadów:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

 • Badania i klasyfikacja jakości wód podziemnych i powierzchniowych:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 poz. 1178),

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 poz. 1187).

 • Badania ścieków:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800),

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. , Nr 136, poz. 964),

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004r. , Nr 180, poz. 1867),

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno . prawnego (Dz. U. z 2005r., Nr 233, poz. 1988, z późn. zmianami),

 • Badania odpadów:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 poz. 1277).

 • Badania gleb:

  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395).

 • Badania osadów:

  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257).

Copyright © 2000-2017 Salubris